Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Használatba adási szerződés

Használatba adási szerződés
(iratminta használatba adási szerződéshez)

                                                  

HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZÔDÉS

  amely létrejött egyfelől ......................................................... Képviselő-testülete   (................................, ................................... u. ...... sz.) mint használatba adó, másfelől .........................................................., mint használatba vevő között, az alábbi feltételekkel:

1. A Képviselő-testület ......... évre ............................................ ingyenes használatába adja a ...................i ingatlannyilvántartásban ......................... sz. tulajdoni lapon, .................... hrsz. felvett ............................... megjelölésű, .......... m 2 területű önkormányzati tulajdonban levő ingatlant.

2. ....................................................................... az ingatlant ingyenes használatába veszi.

3. Az ingatlan birtokba adásának időpontja .......................................... Használatba vevő e naptól jogosult az ingatlan birtoklására, használatára, köteles annak közterheit viselni.

4. A használó a birtokba adást követő ......... napon belül köteles a ...........................

Önkormányzati Képviselő-testület ......................................................................... leírt feltételekkel ...................................................................................................................

5. Amennyiben a használatba vevő a foglalkoztatási kötelezettségét megszegi, használatba adó a szerzôdést ........ napos felmondási idő közbeiktatásával felmondja, vagy..........................................................................................................................

6. A használatba vevő az ingatlant használatba adó előzetes engedélyével végezhet
..................................................................................................................................

7. A használatba vevő az ingatlan használata során köteles betartani az építési, köztisztasági, környezetvédelmi előírásokat.

8. A használó a használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem ruházhatja át más személyre vagy szervezetre, az ingatlant a használatba adó hozzájárulása nélkül meg nem terhelheti.

9. A használó köteles tűrni, hogy használatba adó jelen szerződés betartását a helyszínen ellenőrizhesse, köteles felszólításra datot szolgáltatni a foglalkoztatottak számáról.

10. Az ......... év elteltével, vagy a szerződés felbontásakor használó köteles az ingatlant használatba adó kérésére, annak birtokába visszaadni, az értékcsökkenést megtéríteni, de jogosult engedélyezett értéknövelő beruházásainak a közös tulajdonra vonatkozó szabályok szerinti megtérítésére.

11. Amennyiben a használatba vevő a ................................................................... foglalt kötelezettségeit teljesítette, használatba adó részére vételi jogot biztosít a jelen szerződésben leírt ingatlanra. A vételi jog jelen szerződés megkötésétől számított ......... év elteltével nyílik meg, és .......... hónapig gyakorolható. A vételár a felek által kölcsönösen kialkudott ár, vagy ennek hiányában a felek által kölcsönösen elfogadott ingatlanbecslő szervezet által megállapított forgalmi érték.

12. A használati jog lejárta és a vételi jog gyakorlása közötti idôre a használó bérleti díjat fizet.

13. Amennyiben a használatba vevő nem él vételi jogával és az ingatlan újból használatba adásra, vagy bérbeadásra kerül, a hasonló feltételekkel pályázók közül ôt elsőbbség illeti meg.

14. Egyéb kikötések: ...........................................................................................................
..................................................................................................................................

A fenti szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ......................, ........... év ......................... hó ..... nap

   
   
   
........................................... ...............................................
használatba adó használatba vevõ