Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Fenntartható teleházak

Fenntartható Fejlõdés - Fenntartható Teleházak

K-36-06-00444K projekt 

A környezetvédelemmel kapcsolatos információk iránti megkeresések száma évente húsz százalékkal nõ. Segítendõ, a hazánkban tevékenykedõ zöld szervezetek környezeti tanácsadó irodákat hoztak létre majd minden megyében. Indokoltnak látszik, hogy a kisebb településeken mûködõ Teleházak szoros munkakapcsolatba kerüljenek ezen szervezetekkel, váljanak képessé az egyszerûbb, helyi információk nyújtására. Ezáltal létrejöhet a Teleház hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszere, amely képes helyi szinten környezeti információkkal és szolgáltatásokkal kiszolgálni a helyi lakosokat, bonyolultabb és szakmai érdekérvényesítést szükségessé tevõ ügyekben pedig partnerként vonja be a KÖTHÁLÓ megyei szervezeteit.

Elõzmények:

Egyesületünk az elmúlt évben az NCA támogatásával „Fenntartható Fejlõdés - Fenntartható Teleházak” címmel képzési programot indított a CSEMETE egyesülettel a Dél-alföldi régióban 15 teleház munkatárs részvételével. Egyesületünk e képzés befejeztével 16 modulos vidékfejlesztési szolgáltatás szervezõ képzés tematikáját összeállítva beépítette a fenntartható fejlõdés témakörét is a képzési programba.

A képzési program ismertetése:

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma

Projekt azonosító: NCA-CIV-04-E 00039222004B00

Támogatás összege: 2 166 eFt

Cél:

Azoknak az ismereteknek az átadása a Teleházak szolgáltatás szervezõi számára, amelyek a helyi és globális ismeretekkel kapcsolatos (Fenntartható Fejlõdés) információkérések ügyintézéseihez elengedhetetlenek, azinformáció közvetítés, tanácsadás, rendezvényszervezés, távügyintézés, stb. területén. A Teleházak munkatársai tegyék magukévá elméletben és gyakorlatban is a Fenntartható Fejlõdéssel kapcsolatos gondolkodásmódot, szervezeteik ennek megfelelõen tervezzék helyi stratégiájukat és projektjeiket, a regionális partnerséggel beindítandó új szolgáltatások alapfeltételeként ismerjék meg és használni is tudják a témával kapcsolatos információforrásokat, és szolgáltató szervezetek kínálatát.

A képzés megnevezése és tartalma:

Teleházak a környezeti információkhoz való hozzáféréséért, a fenntartható fejlõdést szolgáló településfejlesztésért.

A képzés szintje: Felnõtt képzés-közép/felsõfokú

A képzés ideje: 8 nap - 2005. január 11., 12., 13., 14.;  február 1., 2., 3., 4. + tanulmányút

A képzés helyszíne: CSEMETE Bugaci Oktatóközpontja, tanulmányút: Gömörszõlõs

Tematika:

1. nap: Bojtos Ferenc,- CSEMETE
A Dél-alföldi Régió természeti környezete, ökológiai rendszere
A Dél-alföldi Régió környezeti problémái, természeti erõforrás megõrzési alternatívái
2. nap - Bojtos Ferenc, Csikós Csaba, Antal János - CSEMETE
Természet és környezetvédelem eddigi eredményei
A természetvédelem biológiai alapjai, környezet egészségtan
3. nap – Csikós Csaba, Antal János - CSEMETE
Táj és Település Ökológia, Levegõ, Talaj és Vízszennyezés
Az emberi hatótényezõk: hulladék, energiafelhasználás, élelmiszertermelés, turizmus, stb.
4. nap – F. Nagy Zsuzsanna, Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
A környezet állapotára vonatkozó információkhoz való hozzáférés jogi háttere. A környezet állapotára vonatkozó adatok közérdekû adatok? Milyen nehézségekkel jár a környezettel kapcsolatos információk megszerzése? Kitõl lehet a közérdekû adatokat beszerezni? Hol lelhetõk fel egyes vállalatok mûködésével kapcsolatos környezeti információk?
Irat (adat)betekintés teljesítésének módja. Mi történik akkor, ha az adatkezelõ szerv nem válaszol? Információszolgáltatásért érvényesíthetõ költségek a hatóságok részérõl. Üzleti titok és környezetvédelem? Mit kell tudni a bírósági jogorvoslatról? Az önkormányzat éves „Környezetvédelmi jelentései”. Mire is jó egy adatvédelmi biztos (ombudsman)? Miben tudnak segíteni a környezetvédõ szervezetek? Információs adatbázisok és kapcsolatok.
5. nap – Sára Endréné – Beretzk Péter Környezetvédelmi Klub Egyesület
Mit tehetnek a Teleház munkatársai helyi szinten? A Teleház, mint a helyi kezdeményezések biztosításának helyszíne:
A családok környezettudatos életformájának kialakítására. Az egészségmegõrzés helyi feladatainak megfogalmazására. Környezettudatos gazdálkodás, termelés megteremtése.
A „Hely ahol élünk”, a helyi természeti és kulturális örökség értékmegõrzõ és szemléletformáló szerepének feltárása és beépítése a nevelésbe és közzététele. A települések közigazgatási területén lévõ „Egyedi tájértékek” felvételezése. A területfejlesztés lehetõségei, egyeztetés az önkormányzatokkal a készülõ települési fejlesztési tervekkel, vagy a környezetvédelmi programokkal. A biológiai sokféleség megõrzése helyi programjának kidolgozása. Pl. a dán Storstroms megye „ Zöld megye” programja alapján.
A „Hely ahol élünk”a kistérség vizes élõhelyeinek megismertetése, a NATURA 2000.
6.  nap Terepbejárás - CSEMETE
Gyakorlati foglalkozás.
7. nap - Zalatnay László, Vágvölgyi Gusztáv –
Bevezetõ, - Technikai ismeretek, ismerkedés, elvárások és félelmek tisztázása
Globális problémák és az ember. Bevezetés a fenntartható fejlõdés gondolatiságába. Ökológiai láblenyomat. Mit tehet az egyén? - A fenntartható fejlõdés fogalmának megismertetése. Az egyén szerepe a fenntartható fejlõdéshez vezetõ úton.
Expedíció a Tau Ceti III-ra – A fenntartható fejlõdés elveinek, életszabályainak játékos feldolgozása
Fejlõdés vagy növekedés
8. nap - Zalatnay László, Vágvölgyi Gusztáv
Az energiarendszer újrateremtése – Az energia termelés és fogyasztás jelentõsége a fenntartható fejlõdés megvalósulásában. Rendszerszemléleti alapok.
A fenntarthatóság különbözõ szintjei – Szervezeti fenntarthatóság és társadalmi fenntarthatóság a rendszerszemlélet felöl közelítve.
9. nap. Vrastyák Mónika – „Gömörszõlõs, a fenntartható falu program ismertetése” – Tanulmányút az oktatók vezetésével
érkezés az esti órákban. Bevezetõ elõadás a fenntartható fejlõdésrõl.
szállások elfoglalása
10. nap.
A gömörszõlõsi faluprogram részletes bemutatása (séta az egyes helyszíneken), oktató és bemutató központ, alternatív technológiák bemutató helyei.
A gömörszõlõsi faluprogram részletes bemutatása (séta az egyes helyszíneken). Kézmûvesség (gyapjúfeldolgozó mûhely, helyi termékek elárusítóhelye). Biogazdálkodás (bemutató biokert, mangalica disznóskert).
11. nap.
Népi építészeti emlékek, kulturális örökség (néprajzi gyûjtemény, szabadtéri mezõgazdasági és erdészeti gyûjtemény, Kisgaléria, Babus Benjámin emlékház, Kakas-Vár). Hazautazás

Gazdasági besorolás (SZJ): SZJ 80.42. Felnõtt és egyéb oktatás

Megcélzott réteg:

A képzés célközönségeazokból a három megyére kiterjedõ hátrányos térségekbõl jelentkezõ és bármely korosztályból származó emberekbõl állt, akik a Teleházakat létrehozták (a Teleházak száma 70), kiszolgálják vagy külsõ közremûködõként a Teleházban szolgáltatásokat szerveznek. Az eddigi tapasztalatok szerint a következõ fõ csoportokból kerültek ki: Munkanélküliek (agrármérnökök, vegyészek, biológusok), civil szervezetek vezetõi, aktivistái, pedagógusok, népmûvelõk, könyvtárosok (15 fõ)

1.  Balástyai Teleház
2.  Csanádapácai eMagyarország Pont
3.  Dunapataji Teleház
4.  Fülöjakabi Teleház
5.  Kalocsai Teleház
6.  Kelebiai Teleház
7.  Kunbaracsi Teleház
8.  Kunszentmiklósi Teleház
9.  Makói Roma Teleház
10.  Magyar Teleház Szövetség
11.  Regionális Teleház Forrásközpont
12.  Temerini Teleház
13.  Üllési Teleház
14.  Zákányszéki Teleház

A képzésben együttmûködõ szervezetek:

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, CSEMETE , Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, E-misszió Egyesület, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlõdésért Alapítvány.

Minõségi kritériumok:

A résztvevõk az óra szám 10 %-ban hiányozhatnak az elméleti és gyakorlati részben egyaránt. Az elméleti és gyakorlati vizsga egy írásbeli , amely az elméleti szakaszok befejezése után kerül megrendezésre és egy szóbeli részbõl áll, amely kettõ hónapos gyakorlati idõ után nyújt visszacsatolást az oktatók számára a helyi szinten elvégzett feladatokról. A kérdéseket az elõadók állítják össze. Az írásbeli vizsga témakörönként 5-5 kérdést tartalmaz. Az írásbeli és szóbeli vizsgán 60%-os teljesítmény szükséges. A vizsgabizottság (2 fõ) a meghívott partnerszervezetek (CSEMETE és KTIH) képviselõibõl áll. Az elméleti, gyakorlati képzés és a tanulmányút után a résztvevõk ûrlapot töltenek ki (elégedett volt-e a helyszínnel, elõadókkal, körülményekkel, témaválasztással, tananyagokkal, szervezéssel, stb.) amelyet a beszámolóban összegezünk.

A képzés eredménye, perspektívája:

A képzés eredményeként 15 Teleházban a régió hátrányos helyzetû településein új szolgáltatás bevezetésére kerülhet sor, amely elõsegíti hogy a Teleházak által végzett pályázati tanácsadó és pályázat író munkába beépüljenek a környezetvédelemmel, fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos ismeretek, amelyek az EU pályázatok mindegyikének alap követelménye. A 2003 évi IHM ITEM K+F projekt során a Teleház menedzserképzés 13 új modullal egészült ki, a most összeállított lehet a 14.. A projekt során elkészített film  alkalmas a multiplikáló hatás révén, a tapasztalatok felhasználásával  a program eredményének országos terjesztésre. Partnerségek kiépítésével a Teleházak kapcsolódni tudnak a  HEOP, KIOP intézkedéseihez nagyobb projektekben való részvételre.

Fenntartható Fejlõdés – Fenntartható Teleházak


K-36-06-00444K projekt
 
A támogatás összege: 700 eFt
 
A projekt közvetlen célja:

Idõszerûvé vált a megkezdett munka folytatása és elõzõ programjaink eredményének gyakorlati kamatoztatása a konkrét szolgáltatások bevezetésével. Célunk a jó regionális megoldások országos szintû terjesztése, átadása is, amely e program kapcsán megvalósulhat.
E célok elérése érdekében korábbi KÖTHÁLÓ-val megvalósított képzési projektünkre építve helyi tájékoztató napokat terveztünk a régió négy teleházában, felmértük a helyi szolgáltatási igényeket, beindítottuk az alapszintû szolgáltatásokat az együttmûködõ teleházakban,létrehoztuk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatához kapcsolódva, velük együttmûködésben a helyi kistelepülési Környezeti Információ Közvetítõ Pontokat (KIKP), mint végpontokat errõl statisztikát, eredményértékelést készítettünk, s a projekt eredményét egy mûhelymunka során országos hasznosításra közreadtuk.

A projekt lépései:

1.  Szerzõdéskötés a támogatóval
Felelõs: DTE, Nagyné Takács Ágnes

2. A projekt szakmai elõkészítése (igényfelmérés statisztikai adatgyûjtés) A projekt ütemtervének elkészítése, felkészülés a projektindító értekezletre.
Eredmény: projekt indító lap, meghívó az indító értekezletre, meghívó tervezet a teleházak számára, igényfelmérõ ûrlap tervezet, statisztika gyûjtõ ûrlap tervezet, meghívó tervezet az értékelõ workshopra.
Felelõs: Nagyné Takács Ágnes, Tömöri László, Bojtos Ferenc, Sára Endréné, Fabulya Edit, Gerháth Györgyi, Teleházak

3.  Projekt indító értekezlet – Regionális Teleház Forrásközpontban
Indító mûhelymegbeszélés a NCA által támogatott korábbi projektben, képzésen résztvevõ 4 teleházban teleházakkal, partnerséggel, alvállalkozókkal. Az elsõ megbeszélésen kerül sor a projekt meglévõ erõforrásainak, a projekt eddigi eredményeinek ismertetésére a feladatok és a feladatok elosztásának a projekt szakasz ütemtervének, a beszámoltatás, formátumok, ellenõrzés, minõségbiztosítás és kommunikáció módjának ismertetésére.
Eredmény: Projekt részletes munkaterve kialakul a résztvevõk aktív részvételével.
Felelõs: Nagyné Takács Ágnes, Bojtos Ferenc, Gerháth Györgyi, Teleházak

4. Szerzõdéskötések a partnerekkel, tanácsadókkal, elõadókkal, teleházat üzemeltetõ szervezetekkel
Felelõs: DTE, Nagyné Takács Ágnes, Gerháth Györgyi, Teleházak

5.  Teleházas rendezvények 4 helyszínen 4 Teleházban a Dél-alföldi Régióban
A teleházakban (Balástya, Röszke, Üllés, Zákányszék) a helyi lakosság, civil, állami és piaci szervezetek részvételével Fenntartható – Fejlõdés mûhelynapot tartunk. Itt elõadás formájában rövid tájékoztatást nyújtunk az adott témakörben, majd a projektrõl és a teleházak témához kapcsolódó lehetséges szolgáltatásairól lesz tájékoztatás, miközben a megjelent érdeklõdõk igényeit is felmérjük .
Eredmény: 4*25 fõ tájékoztatása
Felelõs: Nagyné Takács Ágnes, Bojtos Ferenc, Gerháth Györgyi, Teleházak

6.  Szolgáltatások nyújtása teleházakban
A teleházakban fél éven keresztül kísérleti szolgáltatások nyújtása a CSEMETE Egyesület koordinációjával az alábbi szempontok figyelembe vételével: az ügyfél minden alkalommal segítséget kapjon, vagy úgy, hogy a teleház segít, vagy olymódon, hogy iránymutatást nyújt azzal kapcsolatban, hogy hol, mikor és hogyan tudnak segítséget nyújtani.
Felelõs: Bojtos Ferenc, teleházak

7.  Statisztikai összesítõk, esettanulmány elkészítése
Eredmény: 4 db teleház (Balástya, Röszke, Üllés, Zákányszék) szolgáltatási statisztikájának összesítése, esettanulmány a Teleház Dél-Alföld honlapon.
Felelõs: Bojtos Ferenc, Tömöri László, Antal Attila, Gáspár Mátyás, Gerháth Györgyi, Csernai Árpád, Fabulya Edit

8.  Értékelõ mûhelymunka Magyar Teleház Szövetség – CSEMETE Bugaci Oktatóközpontja
A program továbbfejlesztési lehetõségei, az eredmények átadása a Teleház régiók számára, milyen eredmények születtek, mit lehetett volna jobban megszervezni, ezekre a kérdésekre keressük és adjuk meg a választ a rendezvényen. Elõadók: Fejes István, Tömöri László, Nagyné Takács Ágnes, Bojtos Ferenc, Teleház;
Eredmény: multiplikátor hatás biztosítása a KÖTHÁLÓ-MTSZ hálózatán belül
Felelõs: Nagyné Takács Ágnes, Tömöri László, Fejes István, Bojtos Ferenc, Fabulya Edit, Gerháth Györgyi, Teleházak

9.  Projekt beszámoló elkészítése
Felelõs: DTE, Nagyné Takács Ágnes, Gerháth Györgyi

A projekt együttmûködõ partnerei:

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete
CSEMETE
Magyar Teleház Szövetség
KÖTHÁLÓ

•   Balástyai Teleház
•   Röszkei Teleház
•   Üllési Teleház
•   Zákányszéki Teleház

A Kalocsai Teleház a projekt eredményeként KÖTHÁLÓ iroda lett.

A projekt eredménye, hatása:

A projekt eredményeként a Dél-alföldi régió négy településén a teleházakban új szolgáltatás bevezetésére került sor, amely elõsegíti hogy a teleházak által végzett tájékoztató, pályázati tanácsadó és pályázat író munkába a korábbi képzés eredményeként ténylegesen beépüljenek a környezetvédelemmel, fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos ismeretek, amelyek az EU pályázatok mindegyikének alap követelménye. Partnerségek kiépítésével a teleházak kapcsolódni tudnak a HEOP, KIOP intézkedéseihez nagyobb projektekben való részvételre.
A projekt hatását a teleházak által kiszolgált ügyfelek száma, gyakorisága és a megkeresések tartalma alapján kívánjuk osztályoztuk és gyûjtöttük össze és elemzéseket készítettünk egy elõre összeállított terv alapján. A teleházak szolgáltatásainak sokfélesége és minõsége egyaránt változni fog, a helyi igények felmérésével. A KÖTHÁLÓ regionális irodáinak mûködési-szolgáltatási lefedettsége megnõ regionális szinten.
A projekt során megrendezett országos mûhelymunka alkalmas a multiplikáló hatás révén, a tapasztalatok felhasználásával a program eredményének országos terjesztésre, más régiókban is beindulhatnak a teleház alapú fenntartható fejlõdés képzések, tudatformálás és információ közvetítõ szolgáltatások.

A projekt végrehajtása kapcsán hatással van a helyi esély egyenlõség biztosítására és a vidék fejlesztésére, amely a teleházak elsõdleges küldetése. A két országos hálózat partnerségi kapcsolatok révén küldetésük közös pontjai alapján kapcsolattartókat neveztek ki, és ezzel új munkakörök létesülhetnek (OFA, HEFOP, ROP támogatással) a szolgáltatások különbözõ szintjein. Az új funkciók felvállalásával a KÖTHÁLÓ irodái és a teleházak mûködési létjogosultsága stabilizálódhat, lakossági kapcsolataik bõvülnek. Az együttmûködés hatására a vidéki lakosság körében is elterjed a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos gondolkodás- és életmód, ezáltal a projekt hosszútávon növeli a zöld szervezetek társadalmi bázisát, elismertségét.
A teleházakkal való kapcsolatépítés 300-500 végpont felé való kiterjesztést tehet lehetõvé országos szinten.

Szeged, 2006. december 16.

  Nagyné Takács Ágnes DTE elnök
 
További cikkek: