Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Vidékfejlesztés

 A képzés célja:

Célunk, hogy kiépüljön a hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszere, amely képes regionális, országos szinten a helyi esélyegyenlõség biztosítása érdekében a korszerû ICT adta eszközöket felhasználva információkhoz és szolgáltatásokhoz segíteni a helyi, kistelepülési mûvelõdési házakat, könyvtárakat, közösségi házakat, iskolákat, teleházakat, eMagyarország pontokat, TelePostaházakat, (továbbiakban helyi információs központokat (HIK)), miközben maguk is e minõségi hálózati szolgáltatások részévé válhatnak fenntarthatósági törekvéseik mellett. Célunk, hogy e példaértékû fejlesztés eredményeképpen részletesen megismertessük a szolgáltatások lehetséges körét, átadjuk azokat az ismereteket, amelyek elõsegíthetik, hogy a (HIK) partnerszervezetek végpontjaiként gazdaságos módon „egy ablakos” kiszolgálással civil kontroll mellett a már meglévõ erõforrásokat és felhasználva mûködhessenek mind a munkahelyteremtés, távmunka, képzések, távoktatás, szociális gondoskodás, közhasznú információ-szolgáltatás, távügyintézés, stb. területén, kiszolgálva a KKV-ok, az államigazgatás és intézményei, az ifjúság, a munkaképes korú lakosság, a hátrányos helyzetû rétegek, a fogyatékkal élõk, a nyugdíjasok, idõskorúak igényeit. Cél, hogy a HIK-ben helyi esélyegyenlõségi, vidékfejlesztési küldetésüket végzõ munkatársak minden betérõ ügyfél számára segítséget tudjanak nyújtani helyben, vagy meg tudják nevezni azt az intézményt környezetükben, ahol ezt leghamarabb, legjobb minõségben megkaphatják. Fontos, hogy kialakuljanak a személyes, az EU pályázatokhoz szükséges partnerségi kapcsolatok, amelyek a képzés eredményességét, hatását a vidéki társadalom fejlõdése szempontjából hosszútávon is biztosíthatják.

2. A képzés szintje:

Felnõtt képzés – szakmai képzés

3. Célcsoport:

A szakképzés célközönsége azokból a bármely korosztályból származó emberekbõl áll, akik a információs központokat, Teleházakat létrehozzák, kiszolgálják és külsõ közremûködõként felhasználásukkal szolgáltatásokat szerveznek. Az eddigi tapasztalatok szerint a következõ fõ csoportokból kerülnek ki:

 • népmûvelõk
 • mûvelõdési és felnõttképzési menedzserek
 • mûvelõdésszervezõk
 • kulturális menedzserek
 • kulturális szervezõk
 • szabadidõ szervezõk

 • könyvtárosok, könyvtár informatikusok
 • pedagógusok
 • közszolgálati média szerkesztõk
 • gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek

 • munkanélküliek
 • önkéntesek
 • teleház vezetõk és munkatársak
 • eMagyarország pont vezetõk és munkatársak
 • telepostaház vezetõk és munkatársak
 • terület és településfejlesztési menedzserek
 • vidékfejlesztési menedzserek
 • kistérségi menedzserek
 • városgazdasági mérnökök
 • marketing és reklámszervezõk
 • informatikai szakemberek
 • ifjúsági referensek
 • tanyagondnokok
 • falugondnokok
 • szociális munkások

Szükséges elõképzettség:

Fõiskola vagy egyetem, de min. érettségi

Egyéb feltétel: alapfokú számítógép kezelõi ismeretek, ajánlott a Teleház-asszisztens képzés elvégzése vagy 1 év teleházas gyakorlat

Megjegyzés: a képzés megkezdése elõtt elõzetes tudás szintfelmérést végzünk a résztvevõk körében)

Hallgatói létszám:

15-20 fõ

4. Tematika 1+16 modulban

 1. A képzés céljának és moduljainak bemutatása
 1. Területfejlesztés
 2. Foglalkoztatási információk szolgáltatása helyi információs központokban
 3. Ismeretek, gyakorlati tudnivalók a távmunkáról
 4. Ismeretek, gyakorlati tudnivalók a távoktatásról
 5. Közhasznú információszolgáltatás – általában, és az Európai Unióról
 6. Távügyintézés, elektronikus ügyintézés, e-önkormányzat
 7. Kamarai szolgáltatások helyi információs központokban
 8. Helyi Vállalkozói Központ és a helyi információs központ együttmûködése
 9. Agrártanácsadás helyi információs központokban, „Agrárinformációs rendszer
 10. Fenntartható fejlõdés
 11. Turisztikai szolgáltatások a helyi információs központokban
 12. A helyi információs központok szerepe a magyar civil társadalom fejlõdésében
 13. Települési Egészségterv és a helyi információs központok
 14. Szolgáltatások fogyatékkal élõk számára
 15. Szolgáltatások idõskorúak számára
 16. Szolgáltatások az ifjúság számára

5. A képzés óraszáma:

1 nap+16 modulos (modulonként 2 nap + 1 nap gyakorlat – 18 óra), (modulonként is oktatható) 294 órás, felsõfokú továbbképzési program

(1*6)+(16*3*6)= 294 óra

6. A képzés díja:

Térítésmentes (támogató)

7. A képzést nyújtó:

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete DTE – AL 0670; OKÉV 06-0008-03

Székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

8. A tanfolyam trénerei:

Speciális felkészültségû, több éves gyakorlattal, fejlesztési tapasztalattal rendelkezõ szakemberek.

9. A tanfolyamot elvégzõk tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány kiállításának feltétele:

A képzés 90 %-án való részvétel.

1. A résztvevõk modulonként, kapcsolódó témában 5-5 perces kiselõadást tartanak egy választott, lehetséges szolgáltatásról. A résztvevõk ismereteket, információkat szereznek, elkészítik saját szolgáltatási tervük fejezeteit, és képesek lesznek a valóság, saját lehetõségeik és álmaik reális összevetésére. Eredménynek értékeljük, ha a képzési modul végére a résztvevõk a saját HIK-ja számára meghatározó, fontos döntéseket tudnak hozni. Az értékelést modulonként az adott modul oktatója végzi megfelelt/nem megfelelt minõsítéssel. A megfelelt minõsítés feltétele az elõzetesen meghatározott követelményeknek megfelelõ színvonalú kiselõadás és szolgáltatási terv.

2. A képzési modulok gyakorlati helyszínén 3-3 fõbõl álló kiscsoportok számára megadott témakörökbõl csoportos esetfeldolgozást tervezünk. Ennek során a kollektív döntési eljárások szabályait ismerik meg és alkalmazzák a résztvevõk. Az értékelést modulonként az adott modul oktatója végzi megfelelt/nem megfelelt minõsítéssel.

A részvizsgák pótlására sikertelenség vagy hiányzás esetén, írásban van lehetõség

3-4. A záróvizsga egy írásbeli (teszt) és egy szóbeli (szakdolgozat-projektterv ismertetés) részbõl áll, amely a 16 modulos képzés után kerül megrendezésre, amely elõtt a felkészülési idõszakban (3 hét) drótpostán az elõadókkal konzultációs lehetõséget biztosítunk (a záró-dolgozat elkészítéséhez konzulens szakoktatót jelölünk ki). Az írásbeli vizsga témakörönként 3-3, összesen: 48 kérdést tartalmaz, amelyet az elõadók állítanak össze . A sikeres írásbeli vizsgához minimum 60%-os teljesítmény szükséges.

A szóbeli vizsgán a hallgatók beszámolnak az általuk készített szakdolgozatról . Az elkészült dolgozatok elbírálásának alapja, hogy a képzés résztvevõje elsajátította-e azokat a készségeket, amelyek segítségével átlátja egy szolgáltatás megvalósításának lépéseit, az igények felmérésének, a tervezésnek, a bevezetésnek, a szolgáltatás mûködtetésének, pénzügyeinek, értékelésének alapelemeit.

A vizsgabizottság tagjai: a DTE képzési vezetõje, a DTE elnöke, egy szakoktató (a közhasznú információszolgáltatás témakörének vezetõje - elnök) és egy meghívott másik Teleház régió (7 Teleház régió van Mo-on) partnerszervezet képviselõje.

A képzési program során két vizsgaidõpontot biztosítunk, a második egyben a pótvizsga idõpontja.

További vizsgázásra és pótvizsgára csak különösen indokolt esetben van lehetõség, melynek megítélése a program szervezõinek jogköre.

10. Alapítási és indítási engedély száma:

Alapítási engedély száma: NKÖM A/94/294/205/2005.(X.22.)

Indítási engedély száma: NKÖM In/116/294/206/2005.(X.22.)

FAT Program akkreditációs lajstromszám: PLM-92

11. Jelentkezés:

Folyamatos, min. 12 fõ részvétele esetén indítjuk a tanfolyamot.

Legalább 12 fõ együttes jelentkezése esetén igény szerint tetszõleges helyszínen és idõpontban is van lehetõség a képzés megszervezésére.

Szeged, 2007. ……………

…………………………………………………

Nagyné Takács Ágnes sk.