Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Megállapodás

Megállapodás
iratminta közhasznú jogállású társaság és önkormányzat között létrejövő megállapodáshoz


                                                             Megállapodás

mely létrejött egyfelől ................. Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat, /képviseli .............................. polgármester /, valamint a ............................... Teleház Közhasznú Társaság a továbbiakban: Kht. /képviseli ........................... / között, .............. településen a “TELEHÁZ” működtetésével kapcsolatban, az alábbiak szerint:

1./ Az Önkormányzat a ............., ........................ u. ........ szám alatti önálló épületét /a továbbiakban: épület / 2001. .......................-tól kezdődő időponttól a Kht. részére – az ALAPSZABÁLYA ...... pontjában foglalt tevékenység folytatására – térítésmentesen, határozatlan időre szólóan átadja.

2./ A Kht. az épületet kizárólag az Alapszabálya ...... pontjában foglaltaknak megfelelően e megállapodás aláírásakor hatályos szövegezése szerinti célra veheti igénybe, melytől / az igénybevételtől / eltérni az Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával lehet.

3./ Az Önkormányzat biztosítja az épület berendezéssel, továbbá 1 db modemmel /a továbbiakban együtt: vagyontárgy / történő ellátását a ................................... KT. határozatban foglaltaknak megfelelően. Ezen vagyontárgyakat az Önkormányzat a Kht.-re bízza, mely a ..................................... (vagyon)KT. rendelet ......... §-a szerint használhat.

4./ A Kht. azt 1., 2. pontban foglalt tevékenysége megszűnésétől számított 15 napon belül köteles az 1. és 3. pontban átadott ingatlant, illetve a vagyontárgyakat az Önkormányzatnak rendeltetésszerű állapotban visszaadni.

5./ A Kht. kötelezettséget vállal arra, hogy átvett ingatlant és vagyontárgyakat saját költségén rendeltetésszerűen használja, működteti, fenntartja.

6./ Az Önkormányzat vállalja, hogy az épület villany, gáz, víz, szennyvíz és telefon számláját a Kht-nak adandó támogatásként az 1. pontban foglalt tevékenység folytatásáig átvállalja.

7./ Az Önkormányzat ......... fő közhasznú munkavállaló határozott ideig történő foglalkoztatásával – a Munkaügyi Központ által támogatott ideig – biztosítja az indulás, illetve a működés személyi feltételeit azzal, hogy a munkavállalók irányítását /ideértve többek között a napi munkaidő beosztást, szabadság kiadását, foglalkozás egészségügyi, munkavédelmi feladatok ellátását / teljes mértékben a Kht. látja el.

8./ A közhasznú munkavállalók határozott ideig történő foglalkoztatását követően, e feladat ellátásához az Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott mértékben a Kht-nak támogatást nyújt.

9./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 7-8. pontokban foglaltak teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetésében biztosítja.

10./ Az Önkormányzat a Kht. számlájára .........................,- Ft-ot támogatásként az előkészületi munkálatok elvégzésére átutal.

11./ A Kht. kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az Önkormányzat által nyújtott, illetve nyújtandó támogatások felhasználásáról minden év november 30-ig beszámol.

12./ A megállapodást aláíró felek tudomásul veszik, hogy ezen megállapodás a Képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

13./ A felek a jelen megállapodást – mely mindenben tartalmazza akaratukat – helybenhagyólag írják alá.

.........., 2001. ............................

 
polgármester                                                                                                      igazgató