Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Munkavédelmi szabályzat

iratminta (teleház) munkavédelmi szabályzatához

                                               MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

                        ......................................(teleház) Munkavédelmi Szabályzata

                                                   A munkavédelmi hatáskörök

1. § (1) Az intézménynél ellátandó munkavédelmi feladatok meghatározását irányítását ellenõrzését a vezetõ végzi. Az intézmény munkavédelmi tevékenységének szervezésérõl, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáról és rendszeres ellenõrzésérõl a .................................................................... útján gondoskodik.

(2) A vezetõ munkavédelmi feladatai:
- meghatározza a munkavédelmi tevékenység rendszerét és a munkavédelemmel kapcsolatos funkcionális feladatokat,
- gondoskodik a létesítmények, a munkahelyek, valamint munkaeszközök ellenõrzésérõl, azok biztonságos állapotának meglétérõl, a veszélyek és ártalmak megszüntetésérõl,
- ........................... munkavédelmi szemlét tart,
- gondoskodik a biztonságos munkavégzés mûszaki, szervezési és személyi feltételeirõl, valamint a hatóságok által elõírt munkavédelmi intézkedések határidõben történõ végrehajtásáról,
- ............................................................................................................................

(3) A munkavédelmi feladatok szakmai összefogását és szervezését - a munkabiztonsági szaktevékenység ellátását - a ...................................... végzettségû munkavédelmi felelõs végzi, ................................................................. alapján. A munkavédelmi felelõs az igazgató hatáskörében a munka- és egészségvédelem vonatkozásában önálló intézkedésre jogosult.

(4) A munkavédelmi felelõs feladatai az alábbiak:
- figyelemmel kíséri a munkavédelmi tárgyú jogszabályokat és változás esetén javaslatot tesz jelen szabályzat módosítására,
- elkészíti a munkavédelmi tervet, szervezi és irányítja a munkavédelmi szemlék lebonyolítását, a szemlékrõl jegyzõkönyvet készít és ellenõrzi az észlelt hiányosságok megszüntetését,
- rendszeresen ellenõrzi, a munkakörülményeket, szabálytalanság vagy veszély esetén intézkedik,
- javaslatot tesz technológiai, mûveleti, kezelési és karbantartási utasítások kiadására,
- a ................................... esetén a dolgozót a munkavégzéstõl eltilthatja, fegyelmi felelõsségre vonást kezdeményezhet,
- gondoskodik az alkalmazottak ............... -kénti munkavédelmi oktatásáról és elvégzi a munkavédelemmel kapcsolatos adminisztrációt,
- kivizsgálja az üzemi és mûszaki baleseteket, megállapítja a felelõs személyt, jegyzõkönyvet készít, valamint vezeti a baleseti nyilvántartást,
- új gép, berendezés, munkaeszköz, technológia üzembe helyezése, illetve használatbavétele elõtt munkavédelmi szempontból vizsgálja véleményezi az új létesítményt.

                                                   A munkavégzés szabályai

              2. § (1) munkába lépõ alkalmazottnak elõzetesen orvosi vizsgálaton kell részt vennie.
               (2) A baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatottakat (.............................,
                    ...................................................... stb.)
                  - ............ éves korig ..... évenként,
                  - .............. ............... életév között ....... évenként,
                  - .............. életév felett ...... kell idõszakos orvosi vizsgálatra küldeni.

                                               A munkavégzés követelményei

3. § (1) A munkavállaló köteles a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és a rábízott feladatokat képességei és az elvárható szakértelem, gondosság szerint ellátni. A munkavégzésre képes állapotú a munkavállaló ha szervezete alkoholtól, kábítószertõl és kábító hatású gyógyszertõl mentes, s kellõen kipihent.

(2) Azokon a munkahelyeken, ahol gépek, berendezések veszélyt jelentenek a dolgozóra, csak zárt ruházatban lehet dolgozni. A tûz- és robbanásveszélyes helyiségekben nyílt lángot használata és dohányozás tilos.

(3) A munkavállaló köteles munkatársaival együttmûködni, munkáját úgy végezni és olyan magatartást tanúsítani, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

(4) Amennyiben a kapott utasítás végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését.

(5) A munkavállaló az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

(6) Minden alkalmazott köteles :
- a munkaeszköz, .................................... biztonságos állapotáról meggyõzõdni, azt rendeltetésének megfelelõen és a munkáltató utasítása szerint használni,
- az elõírt egyéni védõeszközt használni,
- a munkaterületén a rendet és a tisztaságot megtartani és munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket alkalmazni,
- a részére elõírt orvosi vizsgálaton részt venni és a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni,
- a veszélyt jelentõ rendellenességet, üzemzavart tõle elvárhatóan megszüntetni vagy erre intézkedést kérni a felettesétõl.

                                               A munkavédelmi oktatás

4. § (1) A munkavállalónak a munkába álláskor el kell sajátítania az egészséget nem veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit. Az elõírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

(2) Az oktatás elméleti és szükség szerint gyakorlati részbõl áll. A munkavédelmi oktatáson kötelezõ részt vennie:
- új dolgozónak,
- a ...... hónapnál hosszabb távollét után munkába visszatérõ dolgozónak
- más munkakörbe történõ áthelyezéskor, ha a munkakörben munkavédelmi szempontból jelentõs változás van.

(3)A munkavédelmi oktatást munkaidõ alatt kell megtartani, a kiesett munkaidõre a munkavállalónak átlagkereset jár.

(4) Azt a munkavállalót, aki a szükség esetén kétszer megismételt elõzetes, illetõleg ismétlõdõ oktatás után sem sajátította el a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket, továbbá aki az ismétlõdõ oktatáson önhibájából figyelmeztetés ellenére sem vett részt, az adott munkavégzéstõl el kell tiltani.

(5) Elméleti oktatás keretében a közalkalmazottaknak meg kell ismerniük:
- a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok által elõírt kötelezettségeket és jogokat,
- a munkavédelmi szabályzat előírásait,
- a biztonságos munkavégzéséhez szükséges műveleti, kezelési és karbantartási utasításokat,
- a használt eszközök és az alkalmazott anyagok, továbbá a szükséges védőeszközök helyes használatát,
- a biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos, tűz- és környezetvédelmi előírásokat,
- a szükséges egészségügyi és az elsősegély nyújtási ismereteket.

(6) A munkavédelmi oktatás tényét és eredményét az oktatási naplóban, illetőleg az ................................................. rögzíteni kell.

(7) Az oktatásról készült nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- az oktatás időtartamát,
- az oktatás tárgyának megjelölését,
- az oktatás jellegét,
- az oktatást végzõ nevét és munkakörét,
- a beszámoltatás formáját, eredményeit,
- az oktatásban résztvevõ alkalmazott aláírását,
- a munkavédelmi megbízott hitelesítõ aláírását.

                                        A munkavédelmi belsõ ellenõrzés rendje

5. § (1) A munkavédelmi felelõs ellenõrzésének célja annak megállapítása, hogy a munkavégzés feltételei megfelelnek-e a jogszabályokban és az egyéb elõírásokban meghatározott követelményeknek.

(2) A munkavédelmi belsõ ellenõrzés magában foglalja:
- a ...................................................... rendszeres ellenőrzését,
- a munkavédelmi szemlét,
- a veszélyes eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatát,
- az alkoholos befolyásoltság és ...................................... ellenőrzését.

(3) .......................... munkavédelmi bejárást kell tartani a vezető ..............................., a munkavédelmi megbízott és az alkalmazottakat képviselő dolgozó együttes jelenlétében. A munkavédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell készítenie, amely az alábbiakat tartalmazza:
- az ellenőrzött terület megnevezése,
- a résztvevők neve és beosztása,
- az ellenõrzés ideje,
- .................................................................
- az elõzõ szemle alapján tett intézkedések eredménye,
- az újonnan észlelt hiányosságok,
- a feltárt hiányosságok felszámolásának határideje.

                              3. Az alkoholos és ............................... állapot ellenõrzése

6. § (1) A munkára történõ jelentkezéskor és a munkaidõ alatt alkoholszondást lehet tartani. Az alkalmazott szondáztatását semleges tanú jelenlétében kell elvégezni.
Az ittasság tényét a munkavédelmi naplóba be kell vezetni, jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet alá kell íratni a dolgozóval.

(2) Az alkoholszondás vizsgálatot megtagadó dolgozó a munkavégzéstõl eltiltható, munkabérének megvonása is elrendelhetõ az eltiltás idõtartamára. Soron kívüli alkoholszondás ellenõrzést kell tartani munkabaleset bekövetkeztekor, illetve a munkahelyén szemmel láthatóan ittas állapotban lévõ munkavállalónál.

(3) Egyértelmû ittas munkavégzés esetén a munkavállalót a munkahelyrõl el kell távolítani. Ilyen esetben a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi eljárást indíthat.

                             A baleset bekövetkezése esetén követendõ eljárás rendje

4. § (1) Ha baleset következik be, azt azonnal be kell jelenteni a ............................... vezetőnek. A munkavédelmi felelős a munkahelyi vezetőnek bejelentett munkabalesetet köteles nyilvántartásba venni. A baleset körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvet az egyéb körülmények leírásával együtt el kell helyezni a munkavédelmi naplóban.

(2) A munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
- a sérülés időpontját és helyszínét, jellegét,
- a sérült személyi adatait, munkakörét,
- az esemény leírását,
- a sérült ellátására tett intézkedést,
- a tanúk nevét, lakcímét
- a bejegyzést tevő nevét, munkakörét,
- .........................................................................,
- ...............................................................................

(3) A munkahelyi baleset során a ............................................... kötelessége, hogy intézkedjen sérülést szenvedett dolgozó egészségügyi ellátásáról és gondoskodjon a helyszín megőrzéséről vagy annak rögzítéséről, valamint értesítse a kivizsgálásban részt vevőket.

                                      A munkahelyi balesetek kivizsgálása

5. § (1) A keresőképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A kivizsgálás során információkat kell gyűjteni a balesetről, meg kell fogalmazni a baleset okait, és intézkedni kell a hasonló balesetek megelőzésére.

(2) Az a baleset minősül munkahelyi balesetnek, amely a dolgozót a munkahelyén érte, illetve a munkahelyén kívül következett be, a munkáltató érdekében és utasítására végzett tevékenység során. A munkába jövet csak akkor minősül üzemi balesetnek, ha a közalkalmazottat közvetlenül a munkaidő előtt éri a baleset: a munkahely megközelítése során. A munkából menet akkor tekinthető munkahelyi balesetnek, ha a dolgozó közvetlenül - kitérés nélkül - a lakására távozik

(3) A munkabaleseti jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hó .......................... napjáig meg kell küldeni a sérültnek, .................................. -nek, és - a ...... napon túl gyógyuló balesetről - a baleset helyszíne szerint illetékes OMMF megyei munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségének.

(4) A kivizsgálási dokumentációt a munkáltatónak közokiratként kell kezelnie és azt ..... évig meg kell őriznie. Amennyiben a sérült kifogásolja bekövetkezett balesetének munkáltatói minősítését első fokon a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

(6) A munkáltató a munkabaleset bekövetkeztétől számított 15 napon belül minden esetben köteles a sérültet írásban felhívni kárigénye előterjesztésére. A benyújtott kárigényt a munkáltató 15 napon belül köteles elbírálni. A döntésről a sérült munkavállalót írásban kell értesíteni.

                                              Egyéni védőfelszerelés juttatása

6. § (1) A munkáltatónak személyi védőfelszereléssel (védőöltözettel és védőeszközökkel) kell ellátni azt a dolgozót, akinek munkakörében, illetőleg a közvetlen munkavégzés helyén egészségét vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, illetve a személyi védőfelszerelés biztosítását jogszabály vagy közegészségügyi érdek indokolja.

(2) A ................................................ feladata a védőfelszerelések igényfelmérése, megrendelése, beszerzése, tárolása, kiadása, cseréje, selejtezése, tisztíttatása. Csak biztonsági vizsgálati jellel és a rendeltetésszerű használatra vonatkozó írásos tájékoztatóval ellátott egyéni védőeszköz szerezhető be a kereskedelmi forgalomból.

(3) A dolgozó köteles a kiadott védőfelszerelést az előírásoknak megfelelően viselni, illetve használni. Amennyiben a dolgozó nem használja a védőfelszerelést a munkavégzéstől el kell tiltani.

(4) A védőfelszerelést legkésőbb a tényleges munkalépés napján kell átadni a dolgozónak. A munkaviszony megszűnése esetén a dolgozó, a részére kiadott védőfelszerelést vissza kell szolgáltatni az intézménynek. Amennyiben erre nem kerül sor, a kárt a dolgozónak meg kell térítenie.

(5) Az intézményben az egyéni védőfelszereléssel ellátott munkakörök az alábbiak
- ....................................... munkakör védőfelszerelése (védőöltözet és védőeszköz):
...............................................................................................................................
- ....................................... munkakör védőfelszerelése (védőöltözet és védőeszköz): ...................................................................................................................................
- ....................................... munkakör védőfelszerelése (védőöltözet és védőeszköz): ...................................................................................................................................

(6) A teleház meghatározott munkakörök alkalmazottainak tisztálkodási eszközöket, védőitalt, stb. juttat az érintett dolgozók egészsége védelmében. Az intézményben a tisztálkodási eszközökkel, védőitallal ellátott munkakörök az alábbiak:
- ...................................................... munkakör tisztálkodási eszközök, védőital stb.

                                                             Záró rendelkezések

                 7. § (1) A szabályzat hatálya kiterjed a teleház valamennyi   munkavállalójára.
                  (2) Jelen szabályzat 200 ....... év....................hónap..........napjával lép hatályba.
                  (3) A szabályzat tartalmát a   ......................kötelesek ismertetni a beosztott
             munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény 
             valamennyi alkalmazottja számára a ............................... irodában.

Kelt:..........................., 200..... év .......................hónap ........nap

                                                                    P. H.

                                                                                            ..................................................
                     vezetõ