Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Munkaszerződés

Munkaszerződés
iratminta munkaszerződéshez

                                                        Munkaszerzõdés

amely létrejött egyrészrõl a ......................................................... (.................................), mint munkáltató, másrészrõl ............................................... (lakcím: ..............................., születési hely, idõ: ........................................, leánykori név: ..........................................., anyja neve: .........................................., szig. szám: ...................................), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel:

1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót 20 .......................... hó ........ napjától kezdõdõen, határozatlan idõtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerzõdésbe foglaltak szerint.

2. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló
munkaköre: ...................................................................................................................
A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását.

3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi bruttó személyi alapbére: ................................. Ft.
A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállalót a személyi alapbéren felül az alábbi munkabér illeti meg:
.........................................................................
.........................................................................

4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló
munkavégzésének helye: ..................................................................................................

5. A felek kijelentik, hogy a munkáltató a munkavállalóra irányadó munkarendet, és a munkába lépés napjától alkalmazandó munkaidő-beosztást a munkavállalóval ismertette.

6. A Munka tv. 81. § által adott felhatalmazással élve, a munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkajogviszony kezdetétől számított ...... nap/hónap próbaidőnek minősül, mely időtartam alatt a felek bármelyike, azonnali hatállyal, írásbeli jognyilatkozattal, a megszüntetés okának érdemi indokolása nélkül, egyoldalúan jogosult a munkaviszonyt megszüntetni.

7. A Munka tv. 96. § (3) bekezdése által adott felhatalmazással élve, a felek megállapodnak abban, hogy a munkaviszony alatt az alábbi magatartások tanúsítása ad okot a rendkívüli felmondás jogának gyakorlására:
A munkáltató részéről rendkívüli felmondásra, a Munka tv. 96. § (1) bekezdés a) ésb) pontja alapján, különösen a következő okok szolgálnak alapul:
........................................................................................................................................
A munkavállaló részéről rendkívüli felmondásra, a Munka tv. 96. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, különösen a következő okok szolgálnak alapul:
........................................................................................................................................

8. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató rendes felmondása esetére – a jelen pontban szabályozott kivételekkel – a munkavállalót a reá irányadó, a Munka tv. 92. § (2) bekezdésében szabályozott felmondási időn felül, további ............ napi/havi felmondási idő illeti meg.
A munkáltatói rendes felmondás és a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén – ha vele szemben a Munka tv. 95. § (2) bekezdésében szabályozott kizáró okok nem állnak fenn, a munkavállalót a munkáltatónál munkaviszonyban töltött egy év esetén: ..... havi, két év esetén: ..... havi, a Munka tv. 95. § (4) bekezdés alapján a reá irányadó mértéken felül, további .... havi végkielégítés illeti meg.
Nem illeti meg a munkavállalót a fentiekben szabályozott, felemelt mértékű felmondási idő és végkielégítés, ha a munkáltatói rendes felmondására – az egészségügyi alkalmatlanság kivételével – a munkavállaló képességével, vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő okból kerül sor.

9. A munkáltató és a munkavállaló a Munka tv. 167. § (2) és (3) bekezdés által adott felhatalmazással élve, a kártérítési felelősség mértékét a munkavállaló másfél havi átlagkeresete erejéig emeli fel, a munkavállaló által ellátott munkakörre tekintettel, arra az esetre, ha a kárt a munkavállaló a munkaköréből fakadó kötelezettségeinek gondatlan megszegésével okozza.

10. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállalót a munkavégzéssel kapcsolatban felmerült alábbi költségtérítések illetik meg:
........................................................................................................................................

11. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállalót a munkabéren felül az alábbi juttatások illetik meg:
........................................................................................................................................

12. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a ........................................... munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a ..................................... munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti.

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: ..........................., 20..... ...................... hó ...... nap

                                                                     P.h.

 

                ............................................                             ..........................................                                                                                                     

 

             munkáltató                             munkavállaló